ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Tuesday, June 01, 2004

? You know what
You are sweet
You are cool
You are handsome
You are hot
You are sexy
You are like a dream
You are lovely
You are wonderful
You are perfect
: And I have something to tell you
I'm BETTER

********************************************************

» خانه