ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Wednesday, August 18, 2004

A break up is like a broken mirror. It´s better to leave it broken, than hurt yourself trying to fix it********************************************************

» خانه