ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Saturday, November 27, 2004

برای این که به راه خودمان ایمان داشته باشیم، لازم نیست ثابت کنیم راهِ دیگران غلط است.********************************************************

» خانه