ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Tuesday, November 30, 2004

تصور کن آلتِ تناسلی من هم عینِ خودت بود! بازم دوستم داشتی؟!********************************************************

» خانه