ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Friday, December 03, 2004

برایِ فرار از زیرِ بارِ مسئولیت ها، چه بهانه ای بهتر از خدا؟!


********************************************************

» خانه