ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Monday, January 24, 2005

بسیاری از سخنانِ بزرگ امروز، زمانی پیشتر، توهین به مقدسات قلمداد می شد.
جرج برنارد شاو


********************************************************

» خانه