ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Monday, September 29, 2008

"Faith means not wanting to know what is true."
- Friedrich Nietzsche

"ایمان به معنی تمایل نداشتن به دانستن حقیقت است."


********************************************************

» خانه