ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Thursday, October 01, 2009

It is better to keep your mouth closed and let people think you are a fool than to open it and remove all doubt.
بهتر است که سکوت کنی و بگذاری مردم خیال کنند که تو یک احمق هستی، تا اینکه دهانت را باز کنی و همه شک و شبهه ها را برطرف کنی!


********************************************************

» خانه