ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Saturday, January 30, 2010

آنچه آدم با خشونت بدست می آورد، تنها با خشونت می تواند نگه دارد / گاندی


********************************************************

» خانه