ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Monday, February 01, 2010

خدایا ! چه تو باشی و چه نباشی من به وجودت احتیاج دارم پس هستی
علاغعلی شریعتی


********************************************************

» خانه