ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Saturday, February 20, 2010

کاش آنقدر که برای ذره ای پرده قیل و فال می کردند ، بی پرده بودن در ارتباط را یادمان می دادند. کاش به جای تاهل تعهد داشتیم . بجای بکارت صداقت داشتیم .کاش دلیل ما برای خوابیدن و نخوابیدن با کسی عشق باشد نه ترس و پای بندی مان به مرزهای مقدس وجودمان باشد ، نه باورهای پوسیده ی عمه بلقیس و یادمان نرود که چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من...

برگرفته شده از "نسوان مطلقه معلقه"


********************************************************

» خانه