ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Monday, April 12, 2010

بی‌سوادان قرن 21 کسانی نیستند که نمی‌توانند بخوانند و بنویسند، بل‌که کسانی هستند که نمی‌توانند آموخته‌های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند.
الوين تافلر


********************************************************

» خانه