ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Thursday, April 22, 2010

من ایمان دارم به آنانی که شک دارند و شک دارم به آنانی که ایمان دارند.


********************************************************

» خانه