ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Tuesday, May 11, 2010

دين به مردم قبولانده که مردی ناديدنی هست – که در آسمان‌ها زندگی می‌کند – و هر کاری را که شما در هر دقيقه‌ی عمرتان انجام دهيد نظاره می‌کند. و اين مرد ناديدنی فهرستی از ده عمل ممنوعه دارد. و اگر هر يک از اين اعمال را انجام دهيد، شما را به جای خاصی پر از دود و آتش و شکنجه و عذاب می‌فرستد که تا ابدالدهر در آنجا بسوزيد و جزغاله شويد و ناله و فغان کنيد... اما او به شما مهر می‌ورزد


********************************************************

» خانه