ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Tuesday, August 17, 2010

سياست در برابر صداقت ديگران خيانت و صداقت در برابر سياست ديگران حماقت است!


********************************************************

» خانه