ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Friday, September 17, 2010

ای کسانی که ایمان آورده‌اید ، گاهی بازگردید و به آنچه ایمان آوردید نگاهی دوباره بیندازید.


********************************************************

» خانه