ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Sunday, September 26, 2010

همچو خورشيد است نزد من عيان
او سفير اهرمن بد بی گمان
.
گفته است اينجا صبوری می کنی
در عوض آنجا تو حوری ميکنی !
.
درکشی زين حوری و بـنهی دران
يا که بفشاری پسرهای جوان
.
بر چمن شير و عسل سر می کشی
کودک نه ساله در بر می کشی
.
زان عسلهای روان و جوی شير
دم به دم هی می کشی حوری به زير
.
ای بهشتت حوری و غلمان لخت
خورد و خواب و کردن و دادن به مفت
.
گر تو را اين است دنيا وين بهشت
تف بر اين اسلام و اين آئين زشت


********************************************************

» خانه