ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Sunday, January 09, 2011

وقتی که می‌میرید به خدا نزدیک تر می‌شوید... به این دلیل که دیگر وجود ندارید!


********************************************************

» خانه