ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Monday, January 24, 2011

همیشه با "ی" نوشتیم "موسی، عیسی، تقوی" و با "الف" خواندیم "موسا، عیسا، تقوا". یک بار با الف بنویسیم "بکارت" و جور دیگری بخوانیم.
منبع: (با اندکی تغییر)فرفر


********************************************************

» خانه