ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Wednesday, March 12, 2003

اگر همه یِ جمعیتِ رویِ زمین 100 نفر باشند، با نسبت‌هایی كه امروز وجود دارد، خواهیم دید که:
57 نفر آسیایی، 21 نفر اروپایی، 8 نفر آفریقایی و 6 نفر آمریكایی‌اند (آمریكای شمالی و جنوبی).
52 زن و 48 مرد.
30 نفر سفید پوست‌اند و 70 نفر رنگین پوست.
70 نفر مسیحی نیستند و 30 نفر مسیحی‌اند.
6 نفر، 59 درصدِ كلِ ثروتِ دنیا را دارند، كه از آمریكایِ شمالی هستند.
80 نفر در فقر زندگی می‌كنند.
50 نفر از سوء تغذیه رنج می برند.
70 نفر می‌توانند بخوانند.
فقط 1 نفر تحصیلاتِ عالی دارد.
فقط 1 نفر كامپیوتر دارد.

اگر شما:
هرگز مرگِ خویشاوندی را در جنگ ندیده‌اید،
اگر هرگز برده نبوده اید،
اگر هرگز شكنجه و آزار نشده‌اید،
از 500 میلیون نفر خوشبخت‌ترید.
اگر خوراکتانِ را در یخچال نگه می‌دارید،
و پوشاکتانِ را در كمد،
اگر سقفی بالایِ سرتان دارید، و جایی برایِ خواب،
از 57 درصدِ كلِ جمعیتِ دنیا ثروتمندترید.
اگر یك حسابِ بانكی دارید،
جزو 8 درصد جمعیتِ ثروتمندِ دنیا هستید.
اگر می‌توانید این واژه ها را بخوانید، از 2 میلیارد نفر كه اصلا نمی‌توانند بخوانند، خوشبخت‌ترید.


********************************************************

» خانه