ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Saturday, March 08, 2003

« مـولـانـا » :
گــفــت لـیــلــی را خَـلـیــفـه کــان تــو وِی
کــز تـو مـجـنـون شــد پـریـشــان و غَــوِی
از دگـــر خـــوبـان تــو افـــزون نـیـســـتـی
گـفـت خـامُـش چـون تـو مـجـنـون نـیـسـتـی

« مـثـنـوی، دفـتـرِ اول، ص22 »

خَـلـیـفـه: شاگردِ ارشدِ مکتب خانه (در روایت است که لیلی و مجنون در مکتب خانه درس می خواندند و در آنجا به یکدیگر دل باختند ).
غَـوِی: صفتِ مشبهه از غَـوایـت، به معنیِ گمراه گشتن. در عربی یاء آخر مشدد است.


********************************************************

» خانه