ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Friday, March 28, 2003

نخستين روحانی، نخستين حقه بازی بود که با نخستين ابله ملاقات کرد.
« ولـتـر »


********************************************************

» خانه