ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Sunday, March 02, 2003

شکست انـتـخـــابـــات شهر و روستا، پیام های متفاوتی در خود دارد و از زاویه های متفاوتی قابل تحلیل است. آیا مردم از جناح اصلاح طلب، امید بریده اند؟...
تعداد رای های به دست آمده از حوزه انتخاباتی تهران ، بین چهارصدوپنجاه هزار تا هفت صد هزار تخمین زده می شود.
زمان، داوری خود را خواهد کرد.


********************************************************

» خانه