ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Sunday, March 02, 2003

بـرایِ علاقـه مـنـدانِ موسیقیِ افغانی، نام فـرهـاد دریـا، نامی بزرگ و شناخته شده است. این هنرمندِ نام آور و بی نظیر، با ساخته هایِ بسیار درخشان خود، بی گمان پیشتازِ هنرِ موسیقیِ افغانستان است؛ و نغمه هایِ دل انگیزی که در طولِ سال هایِ فعالیتِ هنریِ خویش پدید آورده، جایگاهی بس والا در تاریخ هنر موسیقی مشرق زمین خواهد داشت.
چند ترانه ی زیبا که من پیشنهاد می کنم اول آن ها را بـشـنـویـد؛ عبارتند از: خوشم می آید، آن سوی دریا، بِلندی ها، گُلُم گُلُم.


********************************************************

» خانه