ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Monday, March 03, 2003

اگر بخواهیم با گفتنِ جمله یِ «هر عصری، حقیقتِ خاصِ خود را دارد»، از ارزشِ معرفتِ علمی و فلسفی بکاهیم، بی گمان اشتباه کرده ایم. با این حال، باید به یاد داشته باشیم که ساختارِ تفکرِ بشر، در جریانِ تحولِ تاریخی، دگرگون می شود. پیشرفتِ دانش، فقط بدین دلیل نیست که با آن می توان واقعیاتی را که تازه کشف شده اند، توضیح داد؛ بلکه بدین دلیل نیز هست که هر چند گاه یک بار، معنایِ واژه یِ «فهمیدن» را، از نو به ما می آموزد.
وِرنِـر هایـزِنـبِـرگ، کتابِ «جـزء و کـل»، ص125.


********************************************************

» خانه