ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Monday, March 03, 2003

انقلابِ همایونی
دیدِ آقایِ همایون نسبت به زن، و نقدِ این دیدگاه توسط آقایِ امضاء محفوظ!، جداً خواندنی است.


********************************************************

» خانه