ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Monday, March 03, 2003

اگر معتقد باشید که می توانید کاری را انجام دهید، و یا برعکس، عقیده داشته باشید که نمی توانید آن کار را به انجام برسانید، در هر دو صورت، درست فکر کرده اید.
«آنـتـونـی رابـیـنـز»


********************************************************

» خانه