ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Tuesday, March 04, 2003

من می خوام بدونم که راستی راستی، زندگی یعنی این که توُ یه تیکه جا، هِی بری و برگردی تا پیر بشی و دیگه هیچ؟ یا این که طورِ دیگه ای هم تویِ دنیا می شه زندگی کرد؟...
« صـمـد بـهـرنـگـی »، « مـاهـی سـیـاهِ کـوچـولـو »
********************************************************

» خانه