ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Thursday, March 06, 2003

یکی از درس هایِ بزرگِ تاریخ این است که کسی از تاریخ درس نمی گیرد!


********************************************************

» خانه