ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Thursday, March 06, 2003

ذهنِ انسان شدیداً در دورانِ ما تکان خورده. این تکان خوردن، یک ناموزونی در ارکانِ هستیِ ما ایجاد کرده. این تکان، این ناموزونی، ارزش هایِ جدیدی را به ما معرفی کرده است.
در گذشته، ما با ارزش هایی سروکار داشتیم که ارزش هایِ مطلق شناخته می شدند. با پیدایشِ انقلاب، این ارزش ها ( ارزش هایِ گذشته )، به صورتِ نسبی مطرح شدند و مطلقیتِ خود را از دست دادند.
در واقع، وظیفه یِ هر انقلابی عبارتست از خارج ساختنِ ارزش هایِ مطلق از حوزه یِ مطلقیت، و بردنِ آن ها به حوزه یِ نسبیت.
« رضـا بـراهـنـی »


********************************************************

» خانه