ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Wednesday, March 12, 2003

زندگیِ پس از مرگ؟
گفت: به زندگی یِ پس از مرگ عقیده داری؟
گفتم: به زندگی یِ پیش از مرگ عقیده دارم...
بر گرفته از « آواره در سـوئـد »


********************************************************

» خانه