ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Saturday, April 26, 2003

بهروز صوراسرافیل، دلقکی به تمام معناست! می گویید نه؟ چند دقیقه ای به تماشایش بنشینید که در تلویزیون آزادی، چه آسمان ریسمان هایی به هم می بافد، تا بلکه قطره اشکی را ازگوشه ی چشمِ چند سرتیپ و سرهنگ دورانِ شاه جاری کند.
و البته، زیباترین قسمت ماجرا، شیوه ی سخن گفتن اوست که با به کارگیری ادبیات کیهانِ وطنی، اهتمام تمام دارد تا مخاطب را به این باور برساند که تنها او و همفکرانش برحقند و لاغیر.
من همینجا به تمامی کارکنان تلویزیون پارس به خاطر باز شدن کانال تلویزیونی آزادی تبریک می گویم! چرا که پس از باز شدن کانال آزادی، این جناب دلقک که ذکرش پیشتر رفت، به تلویزیون آزادی نقل مکان کرد!
امروز هم البته با پخش آهنگِ ( سرود؟ ) جدیدی، همه را شگفت زده کرد که در آن، تصویرهایی از شاه در دوران پادشاهیش به نمایش گذاشته می شد؛ و جای به جای آن، کسانی را نشان می داد که به پابوسی یا دست بوسیِ شاه مشغولند! و نیز خواننده ی محترم که با لحنی سوزناک، سخن از از دست دادن پدر خویش می گفت!!!
نظر به این که صدای این خواننده، نه به صدای رضا پهلوی می ماند، و نه به صدای اخوی خردتر ایشان، نگارنده به این فکر فرو رفت که نکند که شاه فقید، سر و سری با والده یِ محترمه و مکرمه ی این خواننده ی خوش ذوق و خوش صدای ما داشته است!
... و حکایت همچنان باقیست!
به قول دایی جان ناپلئون که خود از قول ناپلئون می گفت: « چیزی که نهایت ندارد، خریت است! »
راست می گفت انگار!


********************************************************

» خانه