ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Monday, November 10, 2008

احمدی نژاد تأیید کرد: "من خود ِ یوسف هستم؛ وقتی فرار می کردم، زلیخا اسید پاشید تو صورتم".


********************************************************

» خانه